حستجوی محتوی

خبر مرگ عزیزان همه یک هشدار است(پندیات) PDF چاپ ایمیل
نوشته شده توسط بازمانده   
سه شنبه ، ۲۵ دی ۱۳۹۷ ، ۱۲:۵۷

خبر مرگ عزیران همه یک هشدار است

که بفهمیم جهان حاصل یک تکرار است

که بفهمیم سرانجام همه در خاکیم

این همان بازی چرخ است که پر هشدار است

حاصل فصل درو کاشتن اول توست

عمل نیک و بدت نزد خدا معیار است

مزنی تکیه به دیوار هوس های دنی

که سر انجام تو را سایه او آوار است

بر سر تربت یاران چو روی پند بگیر

این مکانی است که منزل هر دلدار است

گر دمی فکرکنی سختی قبر را بینی

خرم آن کس که برای سفرش هشدار است

بهترین توشه برای من و تو حب علی است

بی ولایش دو جهان منزل ما آوار آست

لحظه دادن جان گر که نیاید پسرش

ترک دنیا به خدا بر همگان دشوار است

پس بیا قبل سفر در پی همراهی باش

که در این را پر از خانه ی مور و مار است

دل بر این خانه خاکی تو مده جباری

که تو را رفتن یاران همه یک هشدار است

بهنگام کردن در چهارشنبه ، ۲۶ دی ۱۳۹۷ ، ۱۰:۵۹